كنترل كیفیت سیمانهای مصرفی در پروژه سد :

یكی از مصالح اصلی مصرفی در بتن سیمان میباشد كه عامل اصلی ایجاد ژل چسبناك بتن بوده و لذا كیفیت

 

آن تاثیر مستقیم بركیفیت بتن ساخته شده خواهد داشت . بمنظور كنترل كیفیت بتن ساخته شده در یك

 

كارگاه سد سازی میبایست در وحله اول یك سیستم كنترل كیفی دقیق و گسترده در كارگاه برای مصالح

 

مصرفی در بتن ایجاد نمود تا در صورت مشاهده هر گونه نوسان غیرمجاز در كیفیت مصالح برای جلوگیری از

 

به خطر افتادن كیفیت بتن تو لیدی بتوان اقدامات شایسته را منظور نمود . از پارامترهای كیفیتی قابل اندازه

 

گیری و سنجش كیفیت سیمان در كارگاه میتوان به مقاومت سیمان در سنین مختلف ( اعم از فشاری و

 

خمشی ) نرمی سیمان - زمان گیرش اولیه و نهایی سیمان - انبساط حجمی(اتوكلاو) و همچنین دمای

 

سیمان مصرفی اشاره نمود. پروژه سد و نیروگاه مسجدسلیمان كه عملیات اجرایی اصلی آن از سال ۱۹۹۵

 

تاكنون توسط مشاركت شركتهای دایلیم از كره جنوبی و ساتو از ژاپن با همكار ایرانی مشاركت شركتهای

 

تابلیه و پرلیت آغاز گردید دارای ویژگی های خاص از نقطه نظرسیمان مصرفی در سازه های بتنی خود بوده

 

است . در طول دوره ساخت سازه های بتنی این سد كه دارای حجمی بیش از یك میلیون متر مكعب بوده

 

است ازمحصولات تولیدی كارخانجات سیمان مختلف استفاده شده و لذا كنترل كیفی سیمانهای یاد شده هم

 

از نقطه نظر ذخیره سازی و مصرف و هم از لحاظ كیفیت سیمان و اثرات آن بر كیفیت و بالاخص مقاومت

 

بتن ساخته شده دركارگاه از حساسیت خاصی برخوردار بوده است.آنچه در این مقاله ارائه شده مختصری از

 

روشهای كنترل كیفی سیمان در كارگاه سد و نیروگاه جریانی مسجدسلیمان و نتایج بدست آمده از تحلیل

 

آمار ی مقاومتهای فشاری سیمان های مصرفی و بتن های تولید شده میباشد . در این مقاله با بررسی نتایج

 

مشاهده خواهد شد كه اولا كیفیت سیمانهای كارخانجات مختلف علیرغم تحت پوشش قرارداشتن آنها توسط

 

ارگانهای مسئول ذیربط شدیدا باهم متفاوت بوده و ثانیا كیفیت سیمانهای ساخته ش ده توسط برخی از

 

كارخانجات سیمان مورد بحث , درطول زمان ثابت و پایدار نبوده است و این امر موجب بروز مشكلات عدیده

 

برای واحد كنترل كیفیت كارگاه گردیده است. درادامه ابتدا نتایج حاصل از كنترل كیفیت برخی ازخواص

 

فیزیكی و شیمیایی سیمانهای یاد شده و مقایسه آنها ارائه گردیده و سپس تاثیر تغییرات كیفیت مقاومتی

 

سیمانهای مذكوربرروی كیفیت مقاومتی بتنهای ساخته شده با سیمانها مورد بررسی قرار گرفته است.